Ochrana osobných údajov
Montérky Bartoš

Ochrana osobných údajov

Spoločnosť Workwear Bartos s.r.o. spracováva Vaše osobné údaje, pretože je to nevyhnutné pre plnenie zmluvy uzavretú s Vami ohľadne predaja tovaru (alebo pre uskutočnenie opatrení prijatých pred uzavretím takej zmluvy), a ďalej spracováva Vaše osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné pre plnenie verejnoprávnych povinností tejto spoločnosti.

1. TOTOŽNOSŤ A KONTAKTNÉ ÚDAJE SPRÁVCU

1.1. Správcom Vašich osobných údajov je obchodná spoločnosť Workwear Bartos s.r.o, so sídlom Havlíčkova 1155, 271 01 Nové Strašecí, IČO 09762663, DIČ CZ09762663 zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 342064 (ďalej len „správca“).
1.2. Kontaktné údaje správcu sú nasledujúce: adresa pre doručovanie Havličkova 1155, 271 01 Nové Strašecí, adresa elektronickej pošty info@monterky-bartos.sk, telefón +420 604 430 528.
1.3. Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov.

2. PRÁVNY ZÁKLAD SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

2.1. Právnym základom spracovania Vašich osobných údajov je skutočnosť, že toto spracovanie je nevyhnutné pre:
 
  • 2.1.1. plnenie zmluvy medzi Vami a správcom alebo pre uskutočnenie opatrení zo strany správcu pred uzavretím takejto zmluvy v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „nariadenie“);
  • 2.1.2. splnenie právnych povinností, ktoré sa na správcu vzťahujú, v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) nariadenia, a to konkrétne predovšetkým splnenie povinností uložených správcovi všeobecne záväznými právnymi predpismi, hlavne zákonom č. 235/2004 Zb., o dani z pridanej hodnoty, v znení neskorších predpisov, zákonom č. 586/1992 Zb., o daniach z príjmu, v znení neskorších predpisov, a zákonom č. 563/1991 Zb., o účtovníctve, v znení neskorších predpisov.

3. ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

3.1. Účelom spracovania Vašich osobných údajov je plnenie zmluvy medzi Vami a správcom, vrátane doručenia tovaru a riešenia práv zo zodpovednosti za chyby, či uskutočnenia opatrení zo strany správcu pred uzavretím takejto zmluvy a ďalej plnenie súvisiacich verejnoprávnych povinností správcom.
3.2. Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 nariadenia.

4. DOBA ULOŽENIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

4.1. Vaše osobné údaje budú spracovávané po dobu trvania účinku práv a povinností zo zmluvy a ďalej po dobu nutnú pre účely archivovania podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov, maximálne však po dobu stanovenú všeobecne záväznými právnymi predpismi.

5. ĎALŠÍ PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

5.1. Ďalšími príjemcami Vašich osobných údajov budú zasielateľské spoločnosti a iné osoby podieľajúce sa na dodaní tovaru či realizácii platieb na základe kúpnej zmluvy, a osoby zabezpečujúce pre správcu technické služby súvisiace s prevádzkou e-shopu, vrátane prevádzky software a ukladania dát. Ďalšími príjemcami Vašich osobných údajov budú Heureka.cz.
5.2. Príjemcovia Vašich osobných údajov spracovávaných za účelom plnenia povinností vyplývajúcich z právnych predpisov môžu byť ďalej orgány finančnej správy či iné príslušné úrady v prípadoch, kde tak správcu zaväzujú všeobecne záväzné právne predpisy.
5.3. Správca nemá v úmysle odovzdať Vaše osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii.

6. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJOV

6.1. Za podmienok stanovených v nariadení máte právo požadovať od správcu prístup k Vašim osobným údajom, právo na opravu alebo výmaz Vašich osobných údajov, poprípade obmedzenie ich spracovania, právo vzniesť námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov a ďalej právo na možnosť prenosu Vašich osobných údajov.
6.2. Pokiaľ by ste sa domnieval(a), že spracovaním Vašich osobných údajov bolo porušené či je porušované nariadenie, máte okrem iného právo podať sťažnosť u dozorného úradu.
6.3. Nemáte povinnosť osobné údaje poskytnúť. Poskytnutie Vašich osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy a bez poskytnutia Vašich osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany správcu plniť.

SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV A INFORMÁCIE O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

Tento súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov dávate spoločnosti Workwear Bartos s.r.o. pre účely zasielania obchodných informácií (marketingových ponúk) a pro uskutočnenie iných marketingových aktivít voči Vašej osobe. Tento Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať a obchodné informácie Vám potom nebudú ďalej zasielané. Podrobnejšie informácie o spracovaní Vašich osobných údajov nájdete nižšie.

1. TOTOŽNOSŤ A KONTAKTNÉ ÚDAJE SPRÁVCU

1.1. Správcom Vašich osobných údajov je obchodná spoločnosť Workwear Bartos s.r.o, so sídlom Havlíčkova 1155, 271 01 Nové Strašecí, IČO 09762663, DIČ CZ09762663 zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 342064 (ďalej len „správca“).
1.2. Kontaktné údaje správcu sú nasledujúce: adresa pre doručovanie Havličkova 1155, 271 01 Nové Strašecí, adresa elektronickej pošty info@monterky-bartos.sk, telefón +420 604 430 528.
1.3. Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov.

2. PRÁVNY ZÁKLAD SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

2.1. Právnym základom spracovania Vašich osobných údajov je Váš súhlas dávaný týmto správcovi v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „nariadenie“).

3. ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

3.1. Účelom spracovania Vašich osobných údajov je zasielanie obchodných informácií a uskutočnenie iných marketingových aktivít správcom voči Vašej osobe.
3.2. Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 nariadenia.

4. DOBA ULOŽENIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

4.1. Doba, počas ktorej ktorú budú Vaše osobné údaje správcom uložené, je do odvolania Vášho súhlasu so spracovaním osobných údajov (pre tento účel spracovania).

5. ĎALŠÍ PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

5.1. Ďalšími príjemcami Vašich osobných údajov budú osoby zabezpečujúce marketingové služby pre správcu.
5.2. Správca nemá v úmysle odovzdať Vaše osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii.

6. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJOV

6.1. Za podmienok stanovených v nariadení máte právo požadovať od správcu prístup k Vašim osobným údajom, právo na opravu alebo výmaz Vašich osobných údajov, poprípade obmedzenie ich spracovania, právo vzniesť námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov a ďalej právo na možnosť prenosu Vašich osobných údajov.
6.2. Máte právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov daný správcovi. Týmto však nie je dotknutá zákonnosť spracovania Vašich osobných údajov pred takýmto odvolaním súhlasu. Váš súhlas so spracovaním osobných údajov môžete odvolať prostredníctvom elektronickej pošty na adrese info@monterky-bartos.sk.
6.3. Pokiaľ by ste sa domnieval(a), že spracovaním Vašich osobných údajov bolo porušené či je porušované nariadenie, máte okrem iného právo podať sťažnosť u dozorného úradu.
6.4. Nemáte povinnosť osobné údaje poskytnúť. Poskytnutie Vašich osobných údajov nie je zákonnou či zmluvnou požiadavkou a ani nie je požiadavkou nutnou pre uzavretie zmluvy.
6.5. Máte kedykoľvek právo vzniesť námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov pre účely priameho marketingu, vrátane profilovania, pokiaľ sa profilovanie týka tohto priameho marketingu. Pokiaľ vznesiete námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov pre účely priameho marketingu, nebudú už Vaše osobné údaje pre tieto účely ďalej spracovávané.


V Novom Strašecí, dňa 27.2.2021